Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisterinpitäjä:

Kiiruna Talot Oy
Y-tunnus: 2703627-3
www.kiirunatalot.fi
Neulojankatu 9, 95450 Tornio

Yhteyshenkilö

Pentti Sutinen
pentti.sutinen@kiirunatalot.fi
045-8499980

Rekisterin tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on toimia talokirjatilauksen tai tarjouspyynnöön tehneiden asiakkaiden yhteystietorekisterinä, jota käytetään mahdollistamaan myyntityö. Tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja tarjouspyyntöihin, sekä talokirjatilauksiin liittyvien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Lisäksi tietoja tallennetaan asiakkaan käyttökokemuksen parantamiseksi ja sovelluksen kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Tarjouspyynnön yhteydessä tallennettavat tiedot:

Talokirjatilauksen yhteydessä tallennettavat tiedot:

Myyntityön yhteydessä edelleä mainittujen lisäksi:

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa itse tiedot talokirjatilauksen tai tarjouspyynnön yhteydessä. Tietojen oikeellisuus voidaan tarkistaa myyjän toimesta myyntityön tai tilauksen toimeenpanon yhteydessä. Rekisterissä mahdollisesti esiintyvä virheellinen tieto näin ollen todennäköisimmin perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan jakaa Kiiruna Talot Oy:n sisällä sekä Kiiruna Talot Oy:n alihankkijoiden kanssa palveluiden tarjoamiseksi. Kiiruna Talot Oy saattaa joutua luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja myös lakisääteisesti, joko oikeustoimiin liittyen tai viranomaisten pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla. Kaikkia tietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Manuaalinen aineisto

Asiakkaiden henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa toimitiloissa, joihin asiattomilla ei ole pääsyä.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään asiassuhteen ajan tai siihen asti kunnes asiakas on pyytänyt tietojensa poistamista, ellei rekisterinpitäjällä ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Tietoja säilytetään siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden, epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Omien tietojen tarkastus- ja muokkaamisoikeus

Jokaisella rekisterin henkilöillä on oikeus saada itselleen omat rekisteriin tallennetut tiedot, oikeus saada tietoa tietojen käsittelystä, oikeus oikaista rekisterissä olevia tietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä ja oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Rekisterin henkilöllä on myös oikeus tulla saada tietonsa poistettua rekisteristä siinä tapauksessa, että rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Kaikki rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee suorittaa rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen pentti.sutinen@kiirunatalot.fi tai postitse osoitteeseen Kiiruna Talot Oy, Neulojankatu 9, 95450 Tornio.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen tai palvelun kehittymiseen. Jos käytännöt muuttuu merkittäväsi, tiedotamme asiakkaita uutiskirjeitse tai verkkosivuillamme.